Castell de Santueri
Mallorca

  Punt E: Aljub principal

L'aigua és un recurs escàs i limitat estacionalment en regions que, com Mallorca, es caracteritzen per tenir un clima de tipus mediterrani, molt sec i calorós en els mesos d'estiu. Aquest fet porta a crear importants obres de captació i emmagatzematge, tant de les aigües superficials com subterrànies.

El castell de Santueri és un clar reflex d'aquesta situació, ja que compta amb una important xarxa hidràulica formada per un pou, canals i sèquies i, almenys, 6 aljubs que permetien recollir i emmagatzemar suficient aigua per a moments de setge o sequera.

Les seves tècniques constructives no permeten datar l'origen d'aquest sistema hidràulic, pel que desconeix si podria ser islàmic o haver desenvolupat, posteriorment, en època medieval.

En el cas d'aquest aljub, es tracta d'una estructura impermeabilitzada de planta rectangular de 16 m de llarg i 4,40 m d'ample. Presenta una coberta voltada, de 5,20 m d'alçada, suportada per tres arcs torals de tipologia lleugerament apuntada dels que actualment s'en conserven dos. Aquest element rebia l'aigua a través d'una síquia de pedra, connectada amb la xarxa hidràulica del castell. 

 
Correo
Asignación